Prawo gospodarcze

Kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa gospodarczego, a w szczególności:

doradztwo prawne w momencie rozpoczęcia działalności
obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz inwestorów
prowadzenie spraw korporacyjnych
łączenie, przekształcanie, podział spółek, tworzenie nowych spółek, ich rejestracja, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek, sporządzanie projektów umów oraz opinii prawnych,
reprezentowanie firmy przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych,
windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem, wszczęcie i monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjno-zabezpieczającego.

Prawo cywilne

Kancelarie Prawne świadczą usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego:

pomoc prawna m. in. w zakresie prawa zobowiązań (bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, umowy zobowiązaniowe),

pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego)

pomoc w zakresie reprezentacji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

przygotowanie i opiniowanie umów,

obsługa prawna związana z ochroną własności,

reprezentacja w sprawach wieczystoksięgowych, analiza stanu prawnego nieruchomości również obciążonych hipotecznie, opiniowanie treści umów
z developerami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

pomoc prawna w zakresie prawa umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku),

reprezentacja przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym.

Prawo karne

Kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa karnego. Jest to pomoc:

w postępowaniu przygotowawczym,

przed Sądem I Instancji,

w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniach szczególnych,

w postępowaniu wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny itd.),

doradcza w zakresie uniknięcia ryzyka prawno-karnego,

z zakresu reprezentacji przed policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego,

w przygotowaniu linii obrony,

w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe).

Prawo rodzinne

Kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa rodzinnego:

reprezentacja klientów w procesach rozwodowych,

doradztwo w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (w tym także tzw. intercyz).

sprawy rozwodowe, unieważnienie małżeństwa, o separację,

sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, z ustaleniem kontaktów
z dzieckiem, o alimenty,

sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,

sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Odszkodowania

Kancelarie adwokackie A.A.N. Łebek nie prowadzą spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, które to sprawy prowadzone są w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy.

Kancelarie adwokackie prowadzą wszystkie sprawy związane z procesami odszkodowawczymi w postępowaniach cywilnych oraz prawa pracy.

Kancelarie prowadzą także sprawy o odszkodowanie wynikające z przestępstw popełnianych w stosunku do naszych klientów.

W tym zakresie Kancelarie prowadzą postępowania niemal od samego początku, reprezentując klientów w stosunku do ich pracodawców, przy ustalaniu wypadku przy pracy, w roszczeniach cywilnych związanych    z zabezpieczeniem wszelkich dowodów oraz w postępowaniach karnych w charakterze pokrzywdzonego na etapie postępowania karnego, jak również później w postępowaniach cywilnych.

Windykacja wierzytelności

Kancelarie świadczą usługi z zakresu windykacji wierzytelności, a w szczególności:

windykacja należności,
negocjacje z dłużnikiem w celu łagodnego załatwienia sporu,

wszczęcie i monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjno-zabezpieczającego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelarie świadczą usługi z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

w sprawach ze stosunku pracy (przygotowanie umów o pracę, przygotowanie opinii prawnych, reprezentowanie pracowników i pracodawców w procesach sądowych, przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy),

doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,

w sprawach rent i emerytur.